Egzosomy jako biomarkery

Potencjał egzosomów do służenia jako markery diagnostyczne i prognostyczne w różnych jednostkach chorobowych

Wprowadzenie

Egzosomy, małe pęcherzyki błonowe uwalniane przez niemal wszystkie typy komórek eukariotycznych, zyskują coraz większe zainteresowanie w dziedzinie biomedycyny. Ich unikalna zdolność do przenoszenia różnorodnych cząsteczek, takich jak białka, kwasy nukleinowe i lipidy, między komórkami czyni je potencjalnymi nośnikami informacji o stanie metabolicznym i zdrowotnym komórek macierzystych. Co więcej, skład egzosomów może się zmieniać w odpowiedzi na bodźce patologiczne, odzwierciedlając zmiany zachodzące w komórkach. Te właściwości sprawiają, że egzosomy są obiecującymi kandydatami na biomarkery chorób, które mogą być wykrywane we krwi, płynie mózgowo-rdzeniowym, moczu lub innych płynach ustrojowych.

Białka egzosomalne jako biomarkery

Wiele badań skupiło się na analizie profilu białkowego egzosomów w poszukiwaniu potencjalnych biomarkerów różnych schorzeń. Przykładowo, w raku piersi wykryto podwyższone poziomy białek takich jak Tsg101, Alix i niektórych tetraspanin (CD63, CD9) w egzosomach izolowanych z osocza pacjentek w porównaniu z osobami zdrowymi [1]. Podobnie, w egzosomach pacjentów z rakiem płuca zidentyfikowano zwiększoną ekspresję białek zaangażowanych w procesy nowotworowe, takich jak HTERT i PKM2 [2]. Ponadto, w egzosomach pochodzących z komórek nowotworowych wykryto również specyficzne mutacje lub obciążenia proteinowe, które mogą służyć jako markery molekularne charakterystyczne dla danego typu nowotworu.

Kwasy nukleinowe egzosomalne jako biomarkery

Oprócz białek, egzosomy zawierają również cząsteczki kwasów nukleinowych, w tym mikroRNA (miRNA), mRNA i fragmenty DNA. Te cząsteczki mogą dostarczać cennych informacji diagnostycznych i prognostycznych. Przykładowo, w egzosomach pochodzących z osocza pacjentów z chorobą Alzheimera wykryto zwiększone poziomy pewnych miRNA, takich jak miR-342-3p, miR-141-3p i miR-8072, które mogą służyć jako biomarkery tej choroby [3]. Z kolei w egzosomach izolowanych z surowicy pacjentów z rakiem trzustki zidentyfikowano specyficzne wzorce ekspresji miRNA, które umożliwiały rozróżnienie przypadków nowotworowych od kontroli [4].

Egzosomalne cząsteczki lipidowe jako biomarkery

Poza białkami i kwasami nukleinowymi, egzosomy zawierają również lipidy, których skład może się zmieniać w określonych stanach patologicznych. Na przykład, w egzosomach z osocza pacjentów z chorobą Parkinsona wykryto zmiany w profilach lipidowych, obejmujące zwiększone poziomy ceramidów i sfingomieliny [5]. Ponadto, w egzosomach izolowanych z surowicy pacjentów z niewydolnością nerek stwierdzono podwyższone stężenia fosfatydylocholiny, które korelowały z nasileniem choroby [6].

Zastosowania kliniczne

Potencjał egzosomów jako biomarkerów chorób ma szerokie implikacje kliniczne. Po pierwsze, biomarkery egzosomalne mogą  służyć jako narzędzia diagnostyczne, umożliwiając wczesne wykrywanie chorób i monitorowanie ich przebiegu. Po drugie, mogą dostarczać informacji prognostycznych, pomagając przewidywać przebieg choroby i odpowiedź na leczenie. Ponadto, biomarkery egzosomalne mogą być przydatne w stratyfikacji pacjentów i doborze odpowiednich terapii. Wreszcie, mogą one być wykorzystywane do monitorowania skuteczności leczenia i wykrywania nawrotów choroby.

Wyzwania i perspektywy

Pomimo obiecujących wyników badań, wykorzystanie egzosomów jako biomarkerów chorób napotyka na pewne wyzwania. Jednym z nich jest standaryzacja metod izolacji i analizy egzosomów, co jest niezbędne do uzyskania powtarzalnych i porównywalnych wyników. Ponadto, należy szczegółowo zbadać specyfikę składu egzosomów w różnych stanach fizjologicznych i patologicznych, aby lepiej zrozumieć ich potencjał diagnostyczny i prognostyczny.

Kolejnym wyzwaniem jest opracowanie czułych i specyficznych metod detekcji biomarkerów egzosomowych, które mogą być stosowane w warunkach klinicznych. Ponadto, należy przeprowadzić badania na dużych kohortach pacjentów, aby potwierdzić przydatność egzosomów jako biomarkerów w różnych populacjach i stanach chorobowych.

Pomimo tych wyzwań, perspektywy wykorzystania egzosomów jako biomarkerów chorób są obiecujące. Wraz z postępem badań i rozwojem technologii, egzosomy mogą stać się cennym narzędziem diagnostycznym i prognostycznym, przyczyniając się do lepszej opieki nad pacjentami i skuteczniejszego leczenia różnych schorzeń.

Podsumowanie

Egzosomy, dzięki swojej zdolności do przenoszenia różnorodnych cząsteczek i odzwierciedlania stanu komórek macierzystych, stanowią obiecującą platformę do poszukiwania biomarkerów chorób. Analizy profili białkowych, kwasów nukleinowych i lipidów egzosomów wykazały ich potencjał jako markerów diagnostycznych i prognostycznych w wielu jednostkach chorobowych, takich jak nowotwory, choroby neurodegeneracyjne, układu krążenia i nerek. Pomimo wyzwań związanych ze standaryzacją i walidacją, biomarkery egzosomalne mogą odegrać kluczową rolę w przyszłości medycyny precyzyjnej, umożliwiając wczesną detekcję chorób, monitorowanie ich przebiegu i dobór odpowiednich terapii.

Źródła:

[1] Kruger, S., et al. (2014). Molecular characterization of exosome-like vesicles from breast cancer cells. BMC Cancer, 14, 44.

[2] Jakobsen, K. R., et al. (2017). Exosomal proteins as potential diagnostic markers in advanced non-small cell lung carcinoma. Journal of Extracellular Vesicles, 6(1), 1335437.

[3] Cha, D. J., et al. (2019). Exosomal microRNA in Alzheimer’s disease. Journal of Alzheimer’s Disease, 72(4), 1353-1365.

[4] Xu, Y. F., et al.  (2020). Exosomal miRNA profile from serum for the detection of pancreatic cancer. Journal of Translational Medicine, 18(1), 301.

[5] Tomlinson, P. R., et al. (2015). Identification of distinct circulating exosomes in Parkinson’s disease. Annals of Clinical and Translational Neurology, 2(4), 353-361.

[6] Gildea, J. J., et al. (2014). Exosomal transfer from human renal proximal tubule cells to distal tubule and collecting duct cells. Clinical Biochemistry, 47(15), 89-94.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *